Privacitat

La recollida de dades personals dels usuaris d’aquest lloc web es realitzarà amb l’única finalitat de millorar la prestació dels serveis amb el titular del portal web, així com per a la gestió adequada dels tràmits.El titular garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es rebran, així com la implementació de les mesures, tant d’ordre tècnic com organitzatiu, que garanteixin la seva seguretat.Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de l’organisme i en cap cas seran emprades amb finalitat comercial o se’n farà entrega a terceres parts, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

La persona usuària autoritza el tractament automatitzat de les dades personals que voluntàriament ha subministrat en qualsevol de les seccions d’aquest lloc web. De la mateixa forma, la persona interessada respondrà de la veracitat de les dades facilitades, i aquesta institució es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que faciliti dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que procedeixin en dret.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal.

Control de dades de l’usuari
Per descarregar, modificar o borrar les seves dades, s’ha de registrar.

Please configure the Privacy Tools page in the admin interface.
incaturistica.es